Bevoegd gezag

Bevoegd gezag bij onderwijs is de instantie of het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur en het beheer van een basisschool. Het bevoegd gezag heeft onder andere de taak om te zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid te voeren, de financiën te beheren en de school te vertegenwoordigen naar externe instanties toe.

Het bevoegd gezag kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de organisatiestructuur van de school. Dit kan bijvoorbeeld een stichting, een vereniging, een gemeente of een schoolbestuur zijn. Onderwijsinstellingen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden door het bevoegd gezag en dienen verantwoording af te leggen aan deze instantie.