Ouderparticipatiecrèche

Een ouderparticipatiecrèche is een type kinderopvang waarbij ouders actief betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. In een ouderparticipatiecrèche werken ouders en professionele medewerkers samen om te zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen.

De nadruk ligt op samenwerking en communicatie tussen ouders en medewerkers, en op het creëren van een gemeenschappelijke visie op opvoeding en verzorging. De ouders helpen bij dagelijkse taken zoals het verzorgen van de kinderen, het voorbereiden van maaltijden en het opruimen van de speelruimtes.

Een ouderparticipatiecrèche is vaak een betaalbare optie voor ouders die kinderopvang nodig hebben en tegelijkertijd betrokken willen zijn bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Het biedt ook een unieke kans voor ouders om samen te werken en te leren van andere ouders en professionele medewerkers.

Wet kinderopvang

Per 1 juli 2021 zijn ouderparticipatiecrèches (opc’s) in de Wet kinderopvang opgenomen. 

In de wet zijn kenmerken opgenomen die bepalen wanneer sprake is van een opc:

  • de kinderen worden door ten minste één ouder van elk van de kinderen opgevangen;
  • de opvang vindt niet plaats op een woonadres van een ouder;
  • de ouders die de opvang verzorgen worden niet betaald;
  • de inkomsten van de opc worden besteed aan verantwoorde kinderopvang.

Kwaliteitseisen kinderopvang
Opc’s hebben vrijstelling van twee kwaliteitseisen: de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium. In de plaats van deze eisen moeten opc’s op andere wijze aantonen kwaliteit en continuïteit in de opvang te bieden. Deze alternatieve kwaliteitseisen zijn beschreven in het Besluit kwaliteit kinderopvang, dat ook per 1 juli 2021 gewijzigd is. Zo moeten opc’s in het pedagogisch beleidsplan onder andere omschrijven hoe opc’s in (bij)scholing aan ouders voorzien, stabiliteit bieden aan kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn.

Nieuwe opc’s
Voor nieuw op te richten opc’s geldt een aanloopperiode van een jaar en drie maanden voordat ouders van de nieuwe opc recht hebben op kinderopvangtoeslag. De toezichthouder gebruikt deze periode om onderzoek te doen naar de continuïteit en kwaliteit van de nieuwe opc voordat deze formeel onderdeel wordt van het kinderopvangstelsel. In deze periode wordt dan ook ten minste het gebruikelijke onderzoek na registratie en een vervolgonderzoek verricht.

Opc’s – óók de nieuw op te richten – vallen onder het reguliere toezichtkader en moeten verder aan alle overige eisen voldoen.

In Nederland zijn er maar een beperkt aantal opc’s. Begin 2023 zijn er 7 opc’s met in totaal 108 kindplaatsen.

Ouders die nu gebruik maken van een van deze opc’s behouden het recht op kinderopvangtoeslag.