Noodopvang bij de kinderopvang vanaf 8-2-2021

Advertentie
Loading...

De kinderopvang (0 tot 4 jaar), gastouderopvang (0 tot 12 jaar) en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang op BSO-locaties blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Beschikbaarheid noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
  • Noodopvang die door een BSO wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de BSO.

Aanbod noodopvang

  • Noodopvang wordt altijd geboden door een BSO wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra BSO? Neem in dit geval contact op met uw BSO om te kijken wat hiervoor nodig is.

Niet factureren extra uren noodopvang aan ouders

Noodopvang door de kinderopvang wordt in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Kinderopvangorganisaties wordt dus gevraagd extra noodopvang om-niet aan te bieden. Brancheorganisaties hebben de kinderopvangorganisaties hier ook toe opgeroepen. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties alleen de reguliere (contract)uren aan ouders facturen, waarbij geldt dat de kinderopvangtoeslag doorloopt en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die ze daarbij betalen tot aan het maximum uurtarief.

Ouders is gevraagd hun factuur (reguliere uren) voor de kinderopvang door te betalen, ook als zij vanwege de sluiting geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Hiermee worden kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige continuïteit inclusief de mogelijkheid om eventuele extra uren noodopvang aan te bieden. Ouders ontvangen achteraf een tegemoetkoming van de overheid voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief voor de reguliere (contract)uren kinderopvang. Er is, anders dan in het voorjaar van 2020, geen extra budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor gemeenten om eventuele extra kosten, die kinderopvangorganisaties maken ten behoeve van noodopvang, te vergoeden.

Financiering noodopvang

  • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
  • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Sluiting en gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open. Er geldt tot 8 februari wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. 

Kinderen van ouders in cruciale beroepen onderbrengen in een van mijn andere vestigingen

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan, mits het belang van het kind niet in het geding komt. Daarom is het belangrijk dat houders daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in te zetten. Ouders moeten hier dan wel toestemming voor hebben gegeven.

Verder gelden voor alle locaties voor kinderopvang en gastouderopvang de reguliere kwaliteitseisen. Er is geen reden om af te wijken van bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio. Ook scholen mogen – in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties – kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus.

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden.

Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Bij de opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Kunnen werknemers in de uitvaartsector gebruik maken van noodopvang voor kinderen?

Ja, dat kan. Mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart vallen onder de categorie ‘zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning’ van de cruciale beroepenlijst. Wie in aanmerking komt voor de noodopvang is een kwestie van maatwerk. Zij kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Als de partner van iemand met een cruciale functie geen cruciaal beroep of cruciale functie heeft is, dan is het de bedoeling om zo min mogelijk aanspraak te maken op de noodopvang en de opvang zoveel als mogelijk thuis te regelen.