Stamgroep

Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. De kinderopvang maakt hierbij een keuze tussen een horizontale of verticale groep.

Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten.

Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe groter de stamgroep kan zijn. In het Besluit kwaliteit kinderopvang is vastgelegd hoe groot de stamgroep mag zijn.

De beroepskracht-kindratio wordt berekend op basis van de stamgroep.

Bij de BSO zijn er basisgroepen.