Basisgroep

Basisgroepen op een buitenschoolse opvang (bso) hebben geen eigen groepsruimte. Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes. De kinderopvang maakt hierbij een keuze tussen een horizontale of verticale groep.

Hoe groot de basisgroep is, heeft te maken met de leeftijd van de kinderen. Hoe ouder de kinderen in de basisgroep zijn, hoe groter de basisgroep mag zijn. De maximale grootte van een basisgroep staat opgenomen het Besluit Kwaliteit Kinderopvang.

De beroepskracht-kindratio wordt berekend op basis van de basisgroep.

Bij het kinderdagverblijf zijn er stamgroepen.