Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Een kinderopvang moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Dit beleid zegt hoe de kinderopvangorganisatie kinderen beschermt tegen grote risico’s. En hoe de kinderopvang de kinderen leert omgaan met kleine risico’s. De kinderopvang moet ervoor zorgen dat er altijd aandacht is voor veiligheid en gezondheid in de kinderopvangorganisatie.

De oudercommissie heeft het recht om te adviseren over het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid. Naast het veiligheids- en gezondheidsbeleid moet de kinderopvang ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben.

Eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid

 • Ieder kindercentrum heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 • De kinderopvang beschrijft hoe u het beleid maakt, invoert en evalueert met uw pedagogisch medewerkers.
 • Bij de locatie kinderopvang werkt iedereen zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven staat.
 • De kinderopvang moet het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel houden. De kinderopvang moet het aanpassen als bijvoorbeeld de ruimtes wijzigen of als het beleid niet goed werkt.
 • Het beleid gaat over de grootste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
 • De kinderopvang beschrijft hoe uw pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
 • In het beleid staat hoe de kinderopvang het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zoveel mogelijk tegengaat.
 • Een dagopvang beschrijft hoe het vierogenprincipe wordt toegepast.
 • Het beleid heeft een plan van aanpak over hoe de kinderopvang de risico’s tegengaat. En wat de kinderopvang en haar medewerkers doen als er een ongezonde en/of onveilige situatie is.
 • De kinderopvang beschrijft de achterwachtregeling als deze aanwezig is.
 • De kinderopvang beschrijft hoe het beleid duidelijk wordt gemaakt voor pedagogisch medewerkers (in opleiding), stagiairs, vrijwilligers en ouders.