Belangrijk : kindratio in de kinderopvang

Één van de belangrijkste zaken binnen de kinderopvang : kindratio. De officiële benaming (in de wet) is de Beroepskracht-KindRatio (BKR), Vaak wordt echter nog leidster-kind ratio of kind-leidster ratio gebruikt of dus gewoon kindratio. Deze is dan weer onderverdeeld in kindratio voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang.

Het kindratio geeft aan de verhouding tussen de beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep, oftewel hoeveel kinderen mogen er per (gediplomeerd) medewerker worden opgevangen. Zeker bij het kinderdagverblijf is dat vaak wel een lastig rekensommetje, je moet ook rekening houden met de leeftijden van de kinderen. Daarbij mag een werkgever weer deels afwijken van de BKR, o.a. via de 3-uursregeling.

Kwaliteit

Het kindratio is vastgesteld in de wet IKK en een belangrijk gegeven bij de kinderopvang. De achtergrond daarbij is de kwaliteit van de kinderopvang. Als een pedagogisch medewerker teveel kinderen moet begeleiden zal dat de kwaliteit geen goed doen. De kinderopvangorganisatie zal bij de exploitatie hier steeds rekening mee moeten houden.

Verhouding

Over wat de beste verhouding is tussen beroepskrachten en het aantal kinderen verschillen (natuurlijk) de meningen. Niet ieder kind heeft dezelfde aandacht nodig als een ander kind, net zoals niet iedere medewerker dat aantal aankan.

Handhaving

De GGD controleert bij de kinderopvang de handhaving op de kindratio. Bij overtreding hiervan kan dat gevolgen hebben in de vorm van een handhaving en/of boete voor de organisatie. De kinderopvang moet dus zorgen voor genoeg gediplomeerd personeel op de groep. Dit in tegenstelling tot het onderwijs waar regelmatig personeel voor de klas staat zonder de juiste diploma’s en waar dat geen gevolgen heeft.

Personeelstekort

De kinderopvangbranche kent al geruime tijd een personeelstekort. Vanwege de opleidingseisen om als pedagogisch medewerker te kunnen werken is dat soms lastig in te vullen, want alleen deze (gediplomeerde) medewerkers worden meegerekend met de BKR. Om enigszins tegemoet te komen aan de werkdruk worden studenten die de opleiding volgen deels meer meegerekend dan in het verleden.

Update 5 september 2022 : Het kabinet zou overwegen een aanpassing te doen : “door vereenvoudiging van het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, in plaats van de 3 uur afwijking van de BKR vooraf schriftelijk vastleggen.

Per groep of per locatie

De BKR wordt uitgerekend per groep. Alhoewel de kinderen bij een BSO de dag beginnen in een stamgroep is vaak de praktijk dat later in de middag de kinderen over de hele BSO verspreid zijn. Zeker bij de buitenschoolse opvang zou een BKR op locatie basis kunnen werken, niet alleen is dat makkelijker rekenen maar is dat ook meer toegespitst op de praktijk dan dat het verzonnen is door een beleidsmedewerker vanachter een bureautje.

Update 5 september 2022 : Het kabinet zou overwegen een aanpassing te doen en de BKR op locatieniveau te berekenen (in plaats van op groepsniveau);

Financieel

Aanpassing van de kindratio heeft ook financieel de nodige gevolgen. Allereerst voor de organisatie, of er nu 2 of 3 pedagogisch medewerkers op X-aantal kinderen staan scheelt een behoorlijk bedrag aan personeelskosten. De organisatie zal deze kosten moeten doorberekenen aan de ouders via het (uur) tarief. De kinderopvangtoeslag zou ook een correctie moeten doorvoeren om dit te compenseren. Bij de laatste wijziging (1-1-2019) van het kindratio in de kinderopvang werd hier door de kinderopvangtoeslag maar zeer beperkt een correctie voor doorgevoerd.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 5 september 2022