In 2024 moeten alle GGD’en het toezicht op de kwaliteitseisen flexibel inrichten; het Flexibele Toezicht. De jaren 2022 en 2023 zijn de overgangsjaren naar het Flexibele Toezicht. Het ministerie van SZW laat de implementatie van de flexibele inspectieactiviteit volgen door monitoronderzoek onder gemeenten en GGD’en. De ervaringen van de houders van kinderopvangvoorzieningen zijn hierin echter nog niet meegenomen. BK en BMK hebben afgesproken deze ervaringen te inventariseren en te delen met het ministerie, VNG en GGD GHOR. Voor de inventarisatie is een speciale vragenlijst ontwikkeld.

Graag deze enquête voor 21 maart 2023 invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Onder de stelling tref je het nieuwsbericht van de Rijksoverheid aan over het Flexibel Toezicht.

Stelling : er moet een onafhankelijk instantie komen die toezicht houdt op de handhaving door de GGD

Nieuwsbericht 17-12-2021 : Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte tot (risicogericht) maatwerk. 

Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft daarom de beleidsregel Werkwijze toezichthouder kinderopvang gewijzigd (publicatie Staatscourant). 

Door de flexibilisering van het toezicht kan het toezicht gerichter worden ingezet,  verbetert de effectiviteit van het toezicht en daarmee kan het een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kinderopvang. Wel blijven er drie punten verplicht om standaard te toetsen, namelijk:

  • de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang
  • of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) en
  • het toezicht op – en in gesprek gaan over – de pedagogische kwaliteit.

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. De ervaringen van de verschillende betrokkenen (waaronder GGD-en, gemeenten, houders van kinderopvangen en ouders) worden daarin meegenomen. In 2023 wordt de werkwijze waar nodig aangepast. Daarna wordt de nieuwe werkwijze vanaf 2024 ingericht.

Bron : Rijksoverheid