Oudercommissie

De kinderopvang moet een oudercommissie hebben. In een oudercommissie zit een aantal ouders die alle ouders van die kinderopvang vertegenwoordigen. Een kindercentrum moet per locatie een oudercommissie hebben. Deze moet binnen 6 maanden na de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie aangesteld zijn

Wat doet de oudercommissie?

Minstens 1 keer per jaar bespreekt de kinderopvang het pedagogisch beleid van de kinderopvang met de oudercommissie. Daarnaast geeft de kinderopvang o.a. informatie over de kwaliteit van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie moet advies kunnen geven over in ieder geval:

  • het pedagogisch beleid
  • voeding
  • algemeen beleid over veiligheid, opvoeding of gezondheid
  • openingstijden
  • de voorschoolse educatie
  • het behandelen van klachten
  • de prijs van de kinderopvang

De kinderopvang kan afwijken van dit advies als dit belangrijk is voor de kinderopvang. Daarvoor moet de kinderopvang de redenen hiervoor schriftelijk aan de oudercommissie sturen. Ouders kunnen de kinderopvang aanspreken op eventuele misstanden bij uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Reglement voor de oudercommissie

Als de kinderopvang een oudercommissie heeft aangesteld, moet de kinderopvang ook een reglement hebben. De kinderopvang moet binnen 6 maanden na de registratie in het LRK een reglement opgesteld hebben. In dat reglement moet in ieder geval staan:

  • het aantal leden van de oudercommissie
  • de manier waarop de leden worden gekozen
  • de zittingsduur van de leden

De kinderopvang maakt het reglement zelf. Men kan hiervoor een modelreglement gebruiken van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang. Wil de kinderopvang het reglement wijzigen? Dan heeft de kinderopvang toestemming nodig van de oudercommissie.

De oudercommissie in de praktijk

In de praktijk is een oudercommissie instellen wel wat lastiger, om de simpele reden dat er wel animo voor moet zijn. Bij locaties met weinig kindplaatsen is dat sowieso al vaak een probleem omdat er dan ook maar weinig ouders zijn.

Maar ook bij grotere locaties speelt vaak een probleem dat er maar een beperkt aantal ouders zitting willen nemen in een OC. De ouders dienen hiervoor de tijd en interesse te hebben om dit te willen doen. Bij een kinderdagverblijf zijn de ouders vaker meer betrokken dan bij locaties buitenschoolse opvang, Bij jongere kinderen (baby’s / peuters) is het vaak voor ouders nieuw en spannender, bij oudere kinderen is men dat al meer gewoon.

De oudercommissie en de tarieven

De oudercommissie heeft adviesrecht bij het vaststellen van de tarieven van de kinderopvang en dus de jaarlijkse tariefsverhoging.

Enkele jaren geleden is de wetgeving aangepast, waarbij in de eerste versie, dit adviesrecht uit de regelgeving verwijderd zou worden. Een van de reden hiervoor was dat de kinderopvang de enige branche is in Nederland waarbij de klanten een advies moeten geven over de prijs die zij zelf als ouder moeten betalen. Alsof de bakker op de hoek advies vraagt aan de klanten of zijn prijsverhoging akkoord is.

De oudercommissie moet dus dan in staat zijn om niet te kijken naar de eigen portemonnee, iets wat toch vaak lastig is. Daarbij dient de oudercommissie kennis te hebben van financiële zaken, wet- en regelgeving en het belang van continuïteit van de exploitatie en de organisatie.