Een veilig pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat jouw kind de wereld om zich heen kan ontdekken, kan socialiseren, zich optimaal kan ontwikkelen en plezier heeft.

Voor kinderopvangorganisaties zijn er pedagogische professionals nodig om dit klimaat te realiseren. Pedagogisch medewerkers die met kennis, vaardigheden en passie voor kinderen zich inzetten voor het individuele kind en de groep.

Gelukkig zijn er heel veel van deze medewerkers aanwezig bij de kinderopvang organisaties.

Waardering voor het vak kinderopvang

Deze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling, spelen in op de ontwikkelingen en de behoefte van jouw kind en de groep, ze lachen en spelen met jouw kinderen, staan jou als ouder te woord, voeren gesprekken met jou als ouder, verzorgen administratie taken, bereiden activiteiten voor, voeren overleg, volgen ‘verplichte’ trainingen, volgen trainingen ter vergroting van hun deskundigheid, zorgen voor ouderbijeenkomsten, organiseren jaar feesten, zorgen dat er voor dat ook jouw kind op de verjaardag extra aandacht is, bij zorg leggen zij contacten met externe partijen, volgen jouw kind, en het begeleiden van stagiaires ……..  en veel meer. Kinderopvang is een VAK.

De laatste jaren; is mede door corona; duidelijk geworden dat het beroep van pedagogisch medewerker een essentiële bijdrage heeft in de ontwikkeling van de kinderen. Naast het feit dat het de arbeidsparticipatie voor iedereen vergroot.

Opmars ZZP

Of de kinderopvang branche bovenstaande kwaliteit kan handhaven, laat staan verbeteren en uitbouwen is maar zeer de vraag. De laatste jaren is de opmars van de zzp-ers in de kinderopvang niet te stuiten. Hierdoor vind er een acceleratie plaats van niet te vervullen vacatures van pedagogisch medewerkers. Dit terwijl er is al enige jaren een personeelstekort is die grofweg 2-3 keer zo groot is als in het onderwijs.

Een zzp-er wil alleen de uren op de groep, geen overleg, geen administratieve taken, geen ouder gesprekken, geen voorbereiding van activiteiten dus geen verjaardagsmuts maken van het kind dat de volgende dag jarig is. Uiteraard een enkele uitzondering daar gelaten. Kenmerken van een echte zzp’er zijn immers : vervangbaar, tijdelijk, zelfstandig, vrijheid. De onderneming van de ZZP biedt immers een “dienst” aan (en niet een persoon) en heeft een opdrachtovereenkomst.

Met de opmars van zzp-ers betekent dit een enorme verzwaring van die pedagogische professionals die wel op de groep het vaste gezicht zijn, aanspreekpunt voor ouders, overleggen voeren, alle administratieve taken etc.

Juist deze medewerkers zijn hard nodig, voor jouw kinderen,  voor de collega’s, voor de kwaliteit van de kinderopvang.

Wet- en regelgeving

Natuurlijk is dit niet het enige dat de kwaliteit in de kinderopvang kan verzwakken, de enorme hoeveelheid aan wet en regelgeving (en daarmee de werkdruk), het nog steeds zien van kinderopvang als arbeidsmarkt instrument dus als dienst naar ouders i.p.v. als ontwikkeling voor kinderen maakt ook dat kinderopvang in overheidsbeleid nog steeds een ondergeschoven kindje is. Integrale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn laat ook nog steeds te wensen over.

Gevolgen opmars ZZP

De opmars van zzp’ers heeft naast de bedreiging van de kwaliteit in de kinderopvang ook andere gevolgen. De tarieven die de zzp’ers vragen in de krappe arbeidsmarkt zijn niet betaalbaar door de kinderopvangorganisaties, die dus voor de keuze komen te staan om of de uurtarieven fors te verhogen (om de zzp’er te betalen), of het aantal kindplaatsen te verminderen (en dus bijvoorbeeld contracten “verscheuren”). Zie ook : Uurtarieven kinderopvang 2023 fors verhogen of contracten verscheuren . En dus ook noodzakelijke uitbreiding van het aantal kindplaatsen voor de (bijna) gratis kinderopvang in gevaar brengen.

Oorzaak

In 2016 is de Wet DBA ingevoerd in Nederland, de wet die moet regelen wie in loondienst is, of wie een ondernemer (zzp’er) is. Deze wet is echter niet duidelijk, moeilijk te handhaven en zou deels in strijd zijn met Europees recht. Gevolg is dat er niet gecontroleerd wordt of handhaving plaats vind. Het aantal ZZP’ers (op papier) is dan ook gegroeid, maar ook het aantal schijnzelfstandigen.

Dat zijn zzp’ers die handelen als en gebruik maken van de belastingvoordelen voor ondernemers, maar volgens de regelgeving geen zzp’er (of ondernemer) kunnen zijn. Door het gebrek aan controle door de belastingdienst is de pakkans erg klein.

Simpel gezegd : doet een zzp’er hetzelfde werk in dezelfde omgeving als een grote groep medewerkers die hiervoor loon ontvangen en een dienstverband hebben van de opdrachtgever/werkgever, dan zijn de zzp’ers schijnzelfstandig.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 26 december 2022