Wijziging kindratio de oplossing?

De kindratio in de kinderopvang staat onder druk. Het aantal kinderen op het kinderdagverblijf neemt niet af, terwijl het personeelstekort toeneemt en de corona en de griep zorgt voor een hoog ziekteverzuim.

Het kindatio (of BKR of leidster-kind ratio of kind-leidster ratio) bepaalt het aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Hoe jonger het kind, hoe minder kinderen per medewerker zijn toegestaan. Op zich goed voor de kwaliteit maar nu soms niet haalbaar. Bij een kinderdagverblijf moet men dan ook nog rekening houden met bijvoorbeeld het aantal vaste gezichten, kortom een hoop rekenwerk en gepuzzel. De GGD controleert de kinderopvangorganisaties op de naleving hiervan. Er is een kindratio voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang.

Het kan dus voorkomen dat een kinderopvangorganisatie moet besluiten om een groep of zelfs een locatie te sluiten omdat niet voldaan kan worden aan het kindratio.

Inzet groepshulp

In de kinderopvang tref je regelmatig ook de groepshulp aan. Dit zijn medewerkers die de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden, zoals algemeen verzorgende taken en/of licht huishoudelijke werkzaamheden

Vaak dus ook medewerkers die al bekend zijn bij de kinderen en soms een opleiding volgen voor de functie van pedagogisch medewerker. Deze medewerkers mogen niet meegeteld worden in berekening van het kindratio, omdat ze niet gediplomeerd zijn.

De branche heeft dan ook voorstellen gedaan om; als tijdelijke oplossing; de mogelijkheid te hebben om de groepshulp (deels) mee te kunnen tellen.

Groep of locatie

Kinderen zijn ingedeeld in een groep, het kindratio wordt ook per groep berekend. Zeker bij een BSO kan dat soms problemen opleveren. Bij een buitenschoolse opvang spelen de verschillende groepen vaak door elkaar heen. De mogelijkheid om het kindratio te kunnen berekenen op locatie niveau zou ook wat verlichting kunnen opleveren. Zo kan het voorkomen dat volgens de BKR er 3 medewerkers nodig zijn omdat er 3 groepen zijn, maar zou bij berekening van het kindratio op locatieniveau dit 2 medewerkers kunnen zijn omdat er maar beperkt aantal kinderen aanwezig zijn.

Kwaliteit in kinderopvang

Het Beroepskracht Kind Ratio is ingesteld om de kwaliteit in de kinderopvang te bevorderen en te bewaken. Aanpassing van de BKR heeft gevolgen.

Het aanscherpen van het ratio; iets wat de FNV heeft geëist bij de cao onderhandelingen; levert uiteraard meer aandacht en tijd voor de kinderen op en minder werkdruk voor het personeel. Maar het heeft ook financiële gevolgen, het kost simpelweg een hogere inzet van personeel. Hoewel de politiek struikelt over gebruik van gratis kinderopvang is wel gebleken dat in de praktijk het voor veel ouders alleen maar duurder wordt in 2022. Daarbij is er ook meer inzet nodig van pedagogisch medewerkers, maar het personeelstekort in de branche is al enige tijd fors.  

Het kindratio tijdelijk verruimen kan opleveren dat groepen of locaties niet gesloten hoeven worden en ook de werkdruk van pedagogisch medewerkers iets verlicht wordt. Het lost zeker niet het personeelstekort op, maar geeft her en der wat lucht. Mogelijk dat er iets aan kwaliteit wordt ingeleverd, maar groepen of locaties sluiten waardoor kinderen niet opgevangen kunnen worden en misschien ondergebracht worden bij de buurvrouw of thuis terwijl jij als ouder probeert te werken is zeker geen kwaliteitsverbetering.

Kosten kinderopvang bij sluiting

Is de kinderopvangorganisatie genoodzaakt een groep of locatie tijdelijk te sluiten dan zal de organisatie jou als ouder compensatie moeten aanbieden, je kan immers geen gebruik maken van overeengekomen diensten.

Als dat gebeurt door een creditering van de factuur heeft dit ook gevolgen voor de beschikking kinderopvangtoeslag. Je moet dan ook een wijziging doorgeven aan belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, aangezien het aantal kinderopvanguren is gewijzigd. Krijg je normaal zo’n 80 % van de kosten kinderopvang via de kinderopvangtoeslag retour, dan gaat bij de creditering ook weer 80 % retour naar de belastingdienst.

De kinderopvangorganisatie kan ook compensatie aanbieden in de vorm van een tegoed. Dan kunnen de niet afgenomen dagen op een later moment worden ingezet.

Let op : tijdens de door overheid opgelegde lockdown golden andere regels.