Alle partijen in de kinderopvangsector hebben een kinderopvangakkoord bereikt. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang (dus dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities. Dat is de boodschap van alle partijen in de kinderopvang aan de nieuwe Tweede Kamer en aan de partijen die straks gaan onderhandelen over het regeerakkoord.

De diverse partijen in de kinderopvang BK, BMK, BOinK, BVOK, Nysa, PPINK, Sociaal Werk Nederland en Voor Werkende Ouders slaan de handen ineen om een duidelijke wens neer te leggen bij de politiek om de kinderopvang de komende jaren stap voor stap te gaan verbeteren. Volgens partijen zal brede toegankelijkheid het stelsel ook vereenvoudigen door het samenvoegen van honderden verschillende gemeentelijke peuterregelingen en het programma School en Omgeving. Dat concludeert Geert de Wit, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): “Hiermee starten we de vereenvoudiging van het kinderopvangstelsel en zorgen we ervoor dat álle kinderen van 0 tot 12 jaar gelijke ontwikkelkansen krijgen.”

Betaalbaar
Toegankelijkheid gaat ook over de betaalbaarheid van de kinderopvang. Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): “De betaalbaarheid willen we stapsgewijs vergroten. Te beginnen met het betaalbaar maken van kinderopvang voor ouders met lage- en middeninkomens. Uiteindelijk willen we komen tot een ouderbijdrage die voor alle ouders substantieel lager ligt dan nu, zodat kinderopvang voor alle ouders bereikbaar én betaalbaar is.”

Eenvoudig en betrouwbaar
Ook willen partijen werken aan een uitvoeringssysteem dat simpel en begrijpelijk is voor ouders. De Wit: “We richten het systeem zo in dat ouders niet meer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen.”

Omgaan met de vraag
Omdat brede toegankelijkheid en betere betaalbaarheid een (groot) effect hebben op de vraag naar kinderopvang, voeren partijen bovengenoemde maatregelen stap voor stap in. Bijlsma: “Een gefaseerde en verantwoorde groei van de sector is een randvoorwaarde om een liefdevolle plek in de buurt voor ieder kind te kunnen waarborgen. Daarom moet er stevig ingezet worden op het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten in de sector.”

Oproep aan formerende partijen
De verenigde partijen uit de kinderopvangsector grijpen deze unieke kans aan en roepen de formerende partijen op om in een coalitieakkoord ruimte te maken om samen met de sector, uitvoeringsorganisaties en het Ministerie deze richting verder uit te werken om de kinderopvang algemeen toegankelijk, betaalbaar en betrouwbaar te maken.

[1] Onder kinderopvang verstaan we alle soorten van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang


Ons kinderopvangakkoord

Kinderopvang voor ieder kind

Alle kinderen

Alle partijen in de sector zijn het er over eens dat brede toegankelijkheid van de kinderopvang (1) prioriteit heeft. De ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Daarmee wordt bereikt dat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang krijgen. Door het samenvoegen van honderden verschillende gemeentelijke peuterregelingen en het programma School en Omgeving wordt het stelsel vereenvoudigd. Ook voor ouders met wisselende dienstverbanden vermindert de complexiteit.

Betaalbaar en toegankelijk

Toegankelijkheid gaat ook over de betaalbaarheid van de kinderopvang. De betaalbaarheid willen we stapsgewijs vergroten, waarbij we beginnen de kinderopvang voor ouders met lage- en middeninkomens betaalbaarder te maken. Uiteindelijk willen we komen tot een ouderbijdrage die voor alle ouders substantieel lager ligt dan nu, zodat de kinderopvang voor alle ouders betaalbaar is.

Eenvoudig en betrouwbaar

Daarnaast willen we toewerken naar een systeem dat in de uitvoering simpel en begrijpelijk is voor ouders. Dat vereist dat het systeem zodanig wordt ingericht dat ouders niet langer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen.

Omgaan met de vraag

Brede toegankelijkheid en betere betaalbaarheid hebben een (groot) effect op de vraag naar kinderopvang. Een gefaseerde en verantwoorde groei van de sector is een randvoorwaarde om te waarborgen dat ouders een plek kunnen vinden op een kinderopvang in de buurt, van hoge kwaliteit. Daarom wordt er stevig ingezet op het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten in de sector.

1 Onder kinderopvang verstaan we alle soorten van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.