Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2022 : verruiming koppeling gewerkte uren

De regels voor de toeslagen worden ieder jaar wel iets gewijzigd, dus ook voor de kinderopvangtoeslag 2022. Deze wijzigingen worden altijd opgenomen in het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, die (in meeste gevallen) wordt omgezet in definitieve regelgeving. Één van de wijzigingen betreft de verruiming van de koppeling gewerkte uren bij de BSO (buitenschoolse opvang).

De koppeling gewerkte uren (KGU) wordt verruimd voor de buitenschoolse opvang per 1 januari 2022. Ouders kunnen vanaf dat moment ook voor de buitenschoolse opvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent.

Bij de introductie van de KGU per 1 januari 2013 lag de veronderstelling ten grondslag dat de werktijd van ouders voor minimaal 30 procent overlapt met schooltijden. Dit percentage was destijds berekend op basis van cijfers over het totale aantal gebruikte uren voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Het gemiddelde aantal gebruikte uren in de dagopvang was tweemaal zo hoog als in de buitenschoolse opvang. Om die reden is destijds het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang gehalveerd ten opzichte van de dagopvang, dat wil zeggen 140 procent voor de kinderdagopvang en 70 procent voor de buitenschoolse opvang. Dit verschil in daadwerkelijk gebruik tussen dagopvang en buitenschoolse opvang bestaat nog steeds.

Tegelijkertijd gaat de algemene aanname rondom de overlap van werktijd met tijden waarop de
buitenschoolse opvang is geopend (BSO-tijden) niet voor iedere ouder op. Een voorbeeld zijn ouders die in de avond/nacht of het weekend werken en om die reden meer uren buitenschoolse opvang afnemen. Tevens is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren veranderd en zijn er steeds meer mensen waarvan de werktijden structureel afwijken van de BSO-tijden, zoals zelfstandigen zonder personeel.

De huidige KGU voor de buitenschoolse opvang kan voor een belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen. Het kabinet acht het wenselijk om deze belemmering weg te nemen, zodat de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, ook voor ouders met arbeidstijden in de avond en weekenden beter gerealiseerd wordt. Dat gebeurt met de verruiming van de KGU voor buitenschoolse opvang naar 140 procent.

Kinderopvangtoeslag 2022

Berekenen eigen bijdrage kinderopvang 2022

Met onze gratis download is het al mogelijk een berekening te maken voor de netto kosten kinderopvang voor 2022 (de eigen bijdrage kinderopvang)

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 2 oktober 2021